Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сайтът Lebed.bg е проект на „ЛЕБЕД 2010“ ООД, регистрирано по законите на Република България: ЕИК BG201170057, адрес на управление - гр.Поморие, ул. Яворов 70

2. Страни по настоящия договор са „ЛЕБЕД 2010 ООД“ и всеки потребител, заредил интернет сайта Lebed.bg. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване.

3.Данни за кореспонденция с Lebed.bg:

- Електронна поща за контакт: office@lebed.bg

- Телефони за контакт: 0896 20 21 92

II.ТЕРМИНОЛОГИЯ И ДЕФИНИЦИИ

1. Продавач –„ЛЕБЕД 2010“ ООД

2. Платформата на електронния магазин www. Lebed.bg, предоставяна на потребителите да извършват покупко-продажби при определени условия, уговаряни между тях и „ЛЕБЕД 2010“ ООД.

3. Сайт – www.lebed.bg

4. Клиент – всяко физическо или юридическо лице, направило поръчка на сайта на www.lebed.bg.

5. Клиентът прави Поръчка, като попълва коректно своите данни.

6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.

7. Стоки – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

9. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

10. Съдържание - цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет.

III.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общите условия на www.lebed.bg са задължителни за всички потребители на САЙТА.

2. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от www.lebed.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

4. www.lebed.bg има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. 

5. Във всеки един случай на промяна на общите условия www.lebed.bg ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

6. www.lebed.bg полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, www.lebed.bg уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

7. Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променяни от www.lebed.bg по всяко време и могат да съдържат грешки.

8. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от www.lebed.bg се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

9. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.

IV.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът заявява желанието си да получи съответната Стока от Продавача срещу заплащане.

2. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата по електронен път (имейл) или по телефона.

3. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща , изпратено уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

V.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

1. Достъпът до сайта www.lebed.bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

2. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с Продавача чрез посочените адреси в раздел „контакти” на сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. 

3. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

4. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят напълно на външния вид на съответната Стока.

VI.ПОРЪЧКА

1. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

2. Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

3. Продавачът поема отговорност за доставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.

4. Клиентът отговаря за верността, пълнотата и точността на всички данни, които е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка.

5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането в следния случай: • предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

7. В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, Последният се задължава да върне платената предварително поръчка в рамките на 7 (седем) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена  по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента.

8. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

19. Условията и процедурата по връщане или замяна е публикувана в сайта.

VII.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. Клиентът се съгласява, предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, че те могат да бъдат използвани от последният за изпълнението на направената Поръчка.

2. Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.

3. С предоставянето на свои данни на Продавача, Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват www.lebed.bg за уточняване на детайли по Поръчката..

VIII. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта www.lebed.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.

4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доствени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

5. www.lebed.bg издава фактура, когато клиентът изрично е пожелал издаване на такава. Клиентът е съласен да получава фактурата физически заедно със Стоката, както и по електронен път на и-мейла, посочен от Клиента.

6. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

7.Самата услуга Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод не налага допълнителни усилия от страна на търговеца или неговия клиент. 

8. 

XII. ДОСТАВКА НА СТОКИ

1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.

3. Всеки потребител, направил поръчка през сайта lebed.bg или по телефон или e-mail, посочен на сайта Lebed.bg e длъжен да освободи пратката си от куриерската фирма с изключение на случаите когато има несъответсвие с артикула или нарушена негова цялост. Продуктите се изпращат в ненарушен търговски вид и съдържание, напълно годни за употреба! Ако потребител се съмнява в това при приемането на продуктите, то той трябва да се свърже с нас незабавно на телефон 0896 20 21 92 и да направи рекламация пред куриера, който доставя поръчката му.

4. Всеки клиент има право да откаже поръчката си, дори след като тя вече е изпратена, но задължително трябва да заплати куриерските разходи в двете посоки, за да се върне стоката обратно към изпращача ЛЕБЕД 2010 ООД

5. Срок за изпълнение на поръчката - от 1 до 5 работни дни.

6. Плащането се извършва с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ, тоест потребителя заплаща поръчката при получаването и. Доставката е за сметка на клиента и се таксува според стандартните тарифи на куриерската фирма.

7. При поръчка над 100лв. доставката е БЕЗПЛАТНА до ОФИС на куриерската фирма.

8. Ако желаете да получите няколко продукта с една обща доставка, моля добавете всеки от тях в една обща кошница.

9. Всяка наша пратка пътува към Вас с опция ПРЕГЛЕД, молим задължително възползвайте се от нея и преглеждайте пратките си пред КУРИЕРА ИЛИ В ОФИСА на куриерската фирма. Липси или несъответствия по поръчката Ви, които не са регистрирани пред Куриер или в офис на куриерската фирма, няма да бъдат уважавани!

10. Ние изпращаме Вашите продукти в ненарушен търговски вид и съдържание, напълно годни за употреба! Ако се съмнявате в това при приемането на продуктите, моля, свържете се с нас незабавно и направете рекламация пред куриера, който доставя Вашата поръчка. При желание за връщане на продукт, същият трябва да бъде върнат в търговски вид. Под търговски вид се разбира продуктът да е с НЕНАРУШЕНА опаковка и да НЕ Е ИЗПОЛЗВАН.

11. Клиента извършил поръчката се задължава да освободи пратката си в срок от 7 дни от нейното пристигане в офиса на куриерската фирма.

12. Моля обърнете внимание, че след като завършите поръчката си тя се предава на куриерската фирма максимално бързо и не може да бъде спряна. При отказ на вече изпратена поръчка Вие дължите доставките на куриерската фирма в двете посоки.

13. Запазваме си правото при непредвидени обстоятелства да доставим Вашите продукти в различен срок от упоменатия поради причини, за които ще бъдете информирани своевременно.

14. При настъпване на рекламационно събитие клиента трябва да ни уведоми незабавно в писмен вид на e-mail:office@lebed.bg или на телефон: 0896 20 21 92

Xlll. ОТГОВОРНОСТ

1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

2. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

XlV.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1.Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на www.lebed.bg и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани. Също така, Купувачът си дава изричното и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни на и обработвани от www.lebed.bg, негови свързани лица, партньори и други трети лица в страната.

2. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата относно обработката на личните данни и свободното им движение, съответно правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото да не бъдете подложени на еднолично решение, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му.

XIV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на ЛЕБЕД 2010 ООД едностранно, без да уведомява за това потребителя. Ползвайки сайта lebed.bg, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

2. В случай, че някое от условията на Настоящите общи условия за ползване на сайта стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.

3. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България

4. За допълнителна информация можете да се позовете към Закона за защита на потребителите.